11/05/2020

Čo poskytujeme

Ubytovanie

 • bezbariérová jednopodlažná budova
 • ubytovanie v 1 – 4 lôžkových izbách
 • kapacita 30 miest
 • záhrada

Stravovanie

 • celodenné stravovanie (obedy a večere teplé jedlá)
 • úprava jedálneho lístka podľa dietických obmedzení v spolupráci s gastroenterológom

Odborné činnosti

 • úkony sebaobsluhy pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • základné sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • komplexná opatrovateľská starostlivosť
 • komplexná ošetrovateľská starostlivosť (odborný personál – zdravotná sestra – 24/hod denne)
 • zdravotná starostlivosť (zmluvný lekár a geriater v spolupráci s odbornými lekármi)

Ďalšie obslužné činnosti

 • pranie, žehlenie
 • údržba a drobné úpravy bielizne a šatstva
 • strihanie, holenie, manikúra, pedikúra
 • kúpanie, sprchovanie, pravidelné vykonávanie hygieny

Ďalšie činnosti

 • záujmová činnosť
 • zabezpečenie zdravotníckych pomôcok, liekov
 • zabezpečenie zdravotného materiálu
 • zabezpečenie hygienických potrieb
 • zabezpečenie odborných vyšetrení mimo zariadenia vrátane dopravy a sprievodu
 • poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi
 • úschovu cenných vecí