11/05/2020

Cenník služieb

Cenník služieb platný od 01.04.2023

vychádzajúci zo spolufinancovania poskytnutej sociálnej služby z verejných zdrojov, pre prijímateľov sociálnej služby, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v :

Zariadení pre seniorov, Špecializovanom zariadení a Domove sociálnych služieb (stupeň odkázanosti IV. – VI.).

SOCIÁLNA SLUŽBA
ODBORNÉ ČINNOSTI:
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby0 eur
lekárska starostlivosť0 eur
základné sociálne poradenstvo0 eur/deň
sociálna rehabilitácia0 eur
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI:
ubytovanie v 1. – 4. lôžkových izbách5,5 eur/deň
stravovanie – celodenné7.5 eur/deň
upratovanie, pranie, žehlenie0 eur
údržba bielizne a šatstva0 eur
drobné opravy šatstva0 eur
ĎALŠIE ČINNOSTI:
poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi0 eur
zabezpečenie hygienických potrieb0 eur
zabezpečenie zdravotných pomôcok, liekov0 eur
zabezpečenie zdravotného materiálu0 eur
zabezpečenie odborných vyšetrení mimo zariadenia vrátane dopravy a sprievodu0 eur
záujmová činnosť0 eur
úschova cenných vecí0 eur
strihanie, holenie0 eur
CENA SPOLU 13 eur/deň
OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
komplexná ošetrovateľská starostlivosť (na základe samostatnej zmluvy, vykonávaná odborným personálom pod dohľadom garanta ošetrovateľskej starostlivosti)4 eurá/deň
CENA SPOLU4 eurá/deň